Privacy Statement

Chipitclean is een onderdeel van Chip it all

U deelt bepaalde persoonsgegevens met CHIP IT ALL zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. CHIP IT ALL laat zich voor wat betreft de verwerking van deze gegevens uiteraard leiden door de beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die CHIP IT ALL verwerkt zijn afhankelijk van de opdracht, maar we vragen u alleen om die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de afgesproken vorm van dienstverlening te kunnen garanderen.

Beginselen van de verwerking van uw persoonsgegevens

CHIP IT ALL volgt voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:

 • Rechtmatig, behoorlijk en transparant;
 • Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;
 • Niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • Juist, actueel en vertrouwelijk;
 • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:

 • Communicatie in het kader van de overeengekomen dienstverlening;
 • Verstrekken van informatie over onze dienstverlening aan, en, op verzoek van prospects;
 • Het versturen van een nieuwsbrieven, releasenotes en andere mededelingen betreffende de overeengekomen dienstverlening via e-mail

 

Persoonsgegevens

Voor de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen worden door CHIP IT ALL de volgende persoonsgegevens verwerkt: roepnaam, voorletters, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en een vrij notitie-veld waar u zelf kunt bepalen wat u daar wilt invoeren.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies:

Sessie cookies:

 • Doel: Tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan.
 • Hierdoor werken functionaliteiten als de vergelijker en de zoekfunctionaliteit van het opvolgersregister beter.
 • Eigenschappen: Dit cookie komt van .gstatic.com en wordt na de sessie verwijderd.
 • Naam: 1P_JAR.
 • Delen:We delen uw informatie niet met derden, overeenkomstig met ons Privacy statement.

Cookiemelding

 • Doel: Dit cookie gebruiken we om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Zonder dit cookie zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden
 • Eigenschappen: Dit cookie komt van CHIP IT ALL.nl en wordt na maximaal vijf jaar verwijderd
 • Naam: consent
 • Delen: We delen uw informatie niet met derden, overeenkomstig ons Privacy statement.

Google Analytics

 • Doel: Met Google Analytics meten we hoe u CHIP IT ALL.nl gebruikt en hoe u ons heeft gevonden. Die kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Deze data zijn anoniem.
 • Eigenschappen: Dit cookie komt van .gstatic.com en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Naam:_ga
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

 

Bewaartermijn

CHIP IT ALL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Beveiliging

CHIP IT ALL neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek.Bij indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de medewerkers.

Delen

Uw persoongsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien. CHIP IT ALL Nederland slaat haar data altijd op binnen de grenzen van de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens met uw toestemming bij één van deze partners zijn opgeslagen. Uiteraard heeft CHIP IT ALL met deze partners afspraken gemaakt hoe deze met uw persoonsgegevens om dienen te gaan. Deze afspraken zijn in verwerkers overeenkomsten vastgelegd. Om welke en hoeveel partners het gaat is afhankelijk van de dienstverlening die CHIP IT ALL voor u uitvoert, maar het gaat om partners in de volgende categorieën:
Ontwerpen, onderhouden en verbeteren van IT-systemen en applicaties;
Infrastructure dienstverleners op het gebied van datacenters en dataopslag en datacommunicatie;

Klachten & toezicht

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit wanneer zij menen dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De toezichthouder is in dat geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoongsgegevens

Mocht u informatie willen over de persoonsgegevens die CHIP IT ALL van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Deze identificatie zal plaatsvinden op het hoofdkantoor van CHIP IT ALL.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

 • Recht op inzage in door ons van u vastgelegde persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens.
 • Recht op indienen van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.In bepaalde gevallen kan of mag CHIP IT ALL géén wijziging of verwijdering doorvoeren, bijvoorbeeld als dat in strijd is met wet-en regelgeving.

Een verzoek tot inzage of correctie kan schriftelijk bij ons ingediend worden via het volgende e-mailadres: info@Chip it all.nl
U krijgt van ons zo snel mogelijk, doch uiterlijk, binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Toepassing

Deze privacy statement is van toepassing op Chip it all  en de aan haar op enig moment gelieerde vennootschappen

Wijzigingen aan dit privacy statement

CHIP IT ALL kan dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer dit voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om dit privacy statement van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Versie: 5 feb 2022

 

Chipitclean

Inloggen Chipitclean omgeving

Dit is de web-based omgeving voor de administrator

Dit is de web-based omgeving voor de Opdrachtgever en de Leidinggevende van het schoonmaakbedrijf